CNDIPT OI POSDRU

Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic

Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic (CNAC în IPT) constă în ansamblul de metodologii, acțiuni, măsuri și instrumente prin care se asigură calitatea în învățământul profesional și tehnic, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor.

Cadrul general pentru asigurarea calității în educație și formare profesională este stabilit prin Legea 87/2006 și este aplicabil pentru toate nivelurile de învățământ preuniversitar și superior. Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic respectă în totalitate prevederile Legii 87/2006, precum și metodologiile și instrumentele dezvoltate de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, adăugând elementele de specificitate ale învățământului profesional și tehnic.

Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic a fost elaborat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, pornind de la Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității în formare profesională (EQARF), cu care este perfect compatibil la nivel de principii, metodologie și instrumente.

În contextul general al învățământului preuniversitar, învățământul profesional și tehnic are specific faptul că asigură atât pregătire academică, cât și formare profesională inițială. Această specificitate implică anumite cerințe particulare în asigurarea calității, care sunt detaliate în Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic. Astfel, prin implicarea activă a tuturor actorilor sociali și în special a angajatorilor, Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic are un rol esențial în atingerea obiectivelor majore privind formarea profesională, stabilite la nivel european

  • o mai bună corelare dintre cererea și oferta de formare;

  • cresterea capacitatii de ocupare a unui loc de munca;

  • îmbunatatirea accesului la formare profesionala, în special pentru grupurile vulnerabile.

De asemenea, Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic are în vedere toate criteriile de calitate din Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității în formare profesională, ceea ce creează premisele asigurării unui nivel de calitate a formării profesionale inițiale conform cu cerințele europene.

Asigurarea calitatii în IPT are ca element principal autoevaluarea. La nivelul școlii, autoevaluarea este completată de monitorizarea internă a calității educației și formării profesionale. Procesele externe de asigurare a calității în IPT sunt coordonate de inspectoratele școlare și de ARACIP. Prin inspecțiile de  monitorizare  externă a calității și de validare a raportului de autoevaluare, reprezentanții inspectoratelor școlare îndrumă și sprijină școlile în procesul de asigurare a calității, verifică modul în care sunt respectate cerințele de calitate și formulează  propuneri de îmbunătățire a calității. Procesele de autorizare și acreditare pentru fiecare program de calificare profesională precum și evaluarea externă periodică (cel putin o data la 5 ani) a calității educației și formării profesionale oferite de școli sunt coordonate de ARACIP.

Instrumentele de asigurare a calității din CNAC în IPT: Manualul de Autoevaluare și Manualul de Inspectie pentru monitorizarea externă a calității educației și formării profesionale s-au generalizat în toate unitățile de IPT, începând din anul școlar 2006-2007, prin Ordin al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului.  Această generalizare s-a realizat în urma rezultatelor pozitive obținute în  pilotarea  manualelor, în  perioada 2003 -2005 în 22 de unități IPT și respectiv în  2005 - 2006 în 122 unități IPT asistate în programele multianuale Phare TVET

Aplicarea instrumentelor de asigurare a calității în IPT a fost și este sprijinită de o serie de activități complementare. Sub coordonarea națională a CNDIPT și locală a reprezentanților inspectoratelor școlare, au fost organizate seminarii de formare a principalilor actori implicați (responsabilii Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității, conducerile școlilor, reprezentanții ISJ / ISMB, evaluatorii din registrul ARACIP) și sesiuni de informare a personalului din școli, a elevilor și angajatorilor; de asemenea, au fost create rețele de inter-asistență între unitățile IPT, pentru a sprijini cooperarea acestora  în activitățile de monitorizare, colectare de evidențe și schimb de experiență. O serie de unități de IPT sunt implicate în activități de învățare și de evaluare reciprocă (peer learning și peer review), în principal la nivel local, dar și la nivel national și european. Pentru a garanta  obiectivitatea procesului de examinare și a asigura relevanța rezultatelor examenelor de certificare în raport cu gradul real de dobândire de către absolvenți a competențelor profesionale, începând din 2007 se realizează monitorizarea examenelor de certificare în învățământul profesional.

Toate aceste demersuri au contribuit la creșterea calității programelor de învățare și au responsabilizat principalii actori implicați în formarea inițială. Este important de menționat însă că se înregistrează un decalaj semnificativ între unitățile de IPT asistate prin diverse programe și acelea încă neasistate. Oricâtă coerență ar avea mecanismele adoptate, rolul profesorilor rămâne crucial; calitatea trebuie în primul rând asigurată și îmbunătățită la  nivelul relației educaționale fundamentale, cea dintre profesor și elev. Rămâne în continuare o provocare încrederea elevilor și angajatorilor în învățământul profesional și tehnic, precum și a învățământului universitar în învățământul liceal tehnologic.

mai mult »