CNDIPT OI POSDRU

Curriculumul Național

Curriculum Național – Concept central în sistemul stiințelor educației și în practică educațională contemporană, care include, pentru întreg sistemul de învățământ preuniversitar:

 
  • competențele prestabilite pentru a fi urmărite în procesul didactic

  • ce li se va predă elevilor pentru a dobândi competențele prestabilite – conținuturile învățării

  • sugestii metodologice adecvate dobândirii competențelor prestabilite, cu rol de orientare a procesului didactic

  • modalitățile prin care vor fi evaluate performanțele elevilor – standarde curriculare de performanță, criterii de performanță, – derivate din competențele prestabilite și din conținuturile învățării

 

Curriculumul Național se concretizează în documente școlare de tip reglator, recunoscute sub denumirea de curriculum oficial sau formal – planuri-cadru de învățământ, programe școlare – și în alte categorii de produse curriculare – manuale școlare alternative, pachete educaționale, auxiliare curriculare.

Planuri-cadru de învățământ – documente curriculare reglatoare în care sunt prevăzute domeniile disciplinare și resursele de timp alocate acestora, pentru derularea procesului didactic, în concordanță cu nivelurile de școlaritate și cu tipurile și formele de învățământ prevăzute de cadrul legislativ în vigoare. Prin planurile-cadru sunt selectate și organizate domeniile disciplinare și sunt gestionate resursele de timp în procesul didactic, în acord cu: principiul asigurării egalitații de șanse pentru elevi, principiul diferențierii parcursului școlar, în functie de interesele, nevoile și aptitudinile specifice ale elevilor.

Programa școlară – document curricular reglator care conține într-o organizare coerentă oferta educațională a unui anumit domeniu disciplinar, în concordanță cu statutul pe care acesta îl are în planul-cadru de învățământ (clasa/clasele la care se studiază, nivelul de școlaritate/ filiera școlară/profilul școlar la care se studiază, aria curriculară căreia îi aparține, număr de ore alocate prin planurile-cadru).

Manuale școlare – produse curriculare elaborate pe baza programei școlare, cu rol de material-suport de învățare pentru elev.

Auxiliare curriculare – produse curriculare utilizate de cadrele didactice și de elevi, în procesul didactic, pentru implementarea adecvată și eficientă a Curriculumului Național.

mai mult »