CNDIPT OI POSDRU

Bursa profesionala

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic implementează proiectul "Bursa profesionala”  - Regiuni mai putin dezvoltate

Ne face plăcere să vă anunțăm că începând cu data de 11.10.2018, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în baza contractului de finanțare nr. CTRF 75000/11.10.2018,  va implementa proiectul "Bursa profesională”  - Regiuni mai putin dezvoltate, Cod 126577, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Prin activitățile sale proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate la nivelul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, prin Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, respectiv Obiectivul specific 6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma

 

Având o perioadă de implementare care se întinde până la data de 31 octombrie 2020 și  beneficiind de un buget de 386.201.644,04 lei (din care FSE 328.271.397,44 lei)  proiectul ”Bursa profesională” își propune îmbunătățirea accesului egal la educație prin implementarea unor măsuri financiare de stimulare a participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii care provin din comunități dezavantajate.

În mod specific proiectul vizează:

OS1: Creșterea ratei de participare la programe de formare profesională inițială pentru elevii din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma, prin acordarea de burse profesionale pentru un număr total de 134.912 elevi din anii școlari 2015-2016, 2016 -2017, 2017-2018 și 2018-2019.

Obiectivul specific  OS1 va fi operaționalizat prin activitățile A1 și A2 prin intermediul cărora se asigură participarea la învățământul profesional pentru un număr de 134.912 elevi prin susținerea financiară a acestora, respectiv prin acordarea de burse profesionale după cum urmează:

- 117.412 elevi beneficiari de bursă profesională in anii școlari 2015-2016, 2016 -2017,2017-2018 din care 50.500 elevi își continuă studiile și în anul școlar 2018-2019 și beneficiază de bursă profesională

- 17.500 elevi noi înscriși în clasa a IX-a în anul școlar 2018-2019, beneficiari de bursa profesională

OS2: Creșterea ratei de ocupare și ratei de participare la programe de formare profesională în rândul celor 48.568 elevi certificați din cei 134.912 elevi care au beneficiat de sprijin financiar cu 26.713 de elevi angajați și 6.139  persoane (elevi) care și-au continuat studiile/au participat la cursuri de formare la încetarea calității de beneficiar de bursă profesională, cu precădere a celor care provin din comunități dezavantajate.

Obiectivul specific OS2 va fi operaționalizat prin Activitatea A3 prin intermediul căreia se realizează anchete administrative în rândul tuturor celor 48.568 elevi certificați care au beneficiat de bursă profesională, din perspectiva analizei numărului de elevi care si-au găsit un loc de muncă și celor care și-au continuat studiile, la încetarea calității de beneficiar de bursă profesională. Anchetele vor fi cuprinse în cadrul raportului de impact al programului ”Bursă profesională”.

Grupul tinta vizat de proiect este format din 134.912 elevi care la nivelul anilor scolari 2015-2019 au fost/sunt beneficiari unici de sprijin financiar din partea statului roman prin programul național de protectie sociala “Bursa profesionala”.

 

Bursa profesionala se acorda lunar fiecarui elev inscris la programele de formare profesionala initiala,inclusiv dual. Astfel, de la momentul inscrierii in clasa a IX a si pana la finalul ciclului de studiu (clasa a XI-a), un elev poate beneficia de bursa profesionala lunara in valoare de maxim 200 RON, daca sunt indeplinite conditiile si criteriile de acordare stipulate in HG nr.1062/2012 si/sau HG nr. 951/2017.

 

Pe tot parcursul proiectul Centrul Naţional de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic va beneficia de sprijin din partea Inspectoratelor Școlare Județene.


Bursa profesionala

Prin actiunile derulate pana la acest moment, au fost recuperate sumele avansate de statul roman cu bursa profesionala, acordate elevilor inscrisi in anii scolari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, in invatamantul profesional si tehnic / dual din Romania, prin Programul national social “Bursa profesionala”, in valoare de 275.010.130,43 lei.

 

De asemenea prin intermediul proiectului se contribuie la cresterea ratei de participare la invatamantul profesional si tehnic prin asigurarea bursei profesionale pentru elevii clasei a IX in anul scolar 2018-2019, pentru aproximativ  17.500 elevi.

Bursa profesionala (01.11.2019)

Bursa profesionala (02.06.2020)

 


 

PROIECTE IMPLEMENTATE DE CNDIPT

Învățământul profesional și tehnic în domeniul TIC

Revizuirea metodologiilor, instrumentelor și procedurilor pentru creșterea calității învățământului profesional și tehnic

Corelarea ofertei educaționale a învățământului profesional și tehnic cu cerințele pieței muncii

Formarea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne de învățare firma de exercițiu

Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale

Imbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele parteneriale

Curriculum Revizuit în Învățământul Profesional și Tehnic (CRIPT)

Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PAȘII FPI

Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale